Cơ cấu tổ chức
15/08/2016 | 2315 lượt xem

I. Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa:                                TS. Đỗ Đình Long

- Phó Trưởng khoa:                        TS. Phạm Thị Ngọc Vân

- Cán bộ văn phòng:                      CN. Thái Thị Mai Ngọc

II. Các bộ môn

1. Bộ môn Luật Kinh tế

- Trưởng Bộ môn:                           Ths. Trần Lương Đức

- Phó Trưởng Bộ môn:                   Ths. Nguyễn Thị Phương Thúy

2. Bộ môn Quản lý Kinh tế

- Trưởng Bộ môn:                           TS. Đàm Thanh Thủy

- Phó Trưởng Bộ môn:                   TS. Phạm Thị Ngọc Vân

3. Bộ môn Khoa học quản lý

- Trưởng Bộ môn:                           TS. Đỗ Đình Long

- Phó Trưởng Bộ môn:                    Ths. Đặng Tất Thắng

III. Các trợ lý chuyên môn

- Trợ lý TT-KT&ĐBCLGD:                Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang

- Trợ lý Khoa học:                              Ths. Lê Ngọc Nương

- Trợ lý CTHSSV:                               Ths. Hoàng Thị Lệ Mỹ

- Giáo vụ khoa:                                   Ths. Cao Thị Thanh Phượng

IV. Các tổ chức Đoàn - Hội khoa Quản lý - Luật Kinh tế

1. Chủ tịch Công đoàn Khoa:          Ths. Trần Thùy Linh

2. Bí thư Đoàn TN CSHCM:              Ths. Đồng Đức Duy

3. Chủ tịch Hội Sinh viên:                  Ths. Âu Thị Diệu Linh

Khoa QL-LKT

Video