Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Tổ chức chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022”

 07/05/2022  500

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 465  /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 6  tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình

 “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022”

 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022 của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Căn cứ Kế hoạch số 405/KH-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 20/4/2022 về việc tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022”. Trường ĐH Kinh tế & QTKD thông báo tổ chức chương trình như sau:

Thời gian: 7h00 ngày 12/5/2022

Địa điểm: Hội trường 101 - Giảng đường GK1 - Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Hiện tại có 26 cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham dự Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022, với số cơ hội việc làm là 1920. Sinh viên đăng ký ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng bằng click vào tên đơn vị muốn ứng tuyển tại www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/ và điền đầy đủ thông tin theo mẫu và click vào đường link https://zalo.me/g/oxkfsl250 để tham gia nhóm Zalo hướng dẫn.

Đề nghị các khoa chuyên môn đăng tải thông tin chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2022 trên các kênh truyền thông của Khoa và thông báo tới giảng viên, cố vấn học tập và toàn thể sinh viên năm cuối, các sinh viên có quan tâm được biết và tham dự chương trình.

Thông tin chi tiết đăng tải trên Fanpage Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ sinh viên www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Các thông tin khác vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV, Phòng 106 – Nhà hiệu bộ. Điện thoại: 0912.700.822 (đ/c Nam).

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

  - BGH (b/c);

  - Các khoa (p/h, t/h);

  - Đăng website ;

  - Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN