Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Thực hiện chế độ Hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy Năm học 2022-2023

 17/08/2022  395

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số: 864/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chế độ Hỗ trợ chi phí học tập, Hỗ trợ học tập

 đối với sinh viên hệ đại học chính quy

Năm học 2022-2023

I. CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

1. Văn bản áp dụng

          Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

          Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

2. Đối tượng được hưởng, mức hưởng:

2.1. Đối tượng:

          Sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

          (Lưu ý: Sinh viên Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này)

2.2. Mức hưởng:

          - Mức hỗ trợ chi phí học tập: bằng 60% mức lương cơ sở/người/tháng;

          - Số tháng được hưởng: 10 tháng/năm học;

          - Số năm được hưởng: theo thời gian đào tạo chính thức.

3. Thủ tục hồ sơ

          - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo từng năm) do UBND xã, phường, thị trấn chứng nhận (bản sao có công chứng).

          - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC TẬP

1. Văn bản áp dụng

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

2. Đối tượng được hưởng, mức hưởng:

2.1. Đối tượng:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ)

2.2. Mức hưởng:

          - Mức hỗ trợ chi phí học tập: bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng

          - Số tháng được hưởng: 12 tháng/năm học;

          - Số năm được hưởng: theo thời gian đào tạo chính thức.

3. Thủ tục hồ sơ

          - Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (theo mẫu).

          - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

Lưu ý:

          - Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường, nếu học đồng thời ở nhiều khoa, ngành trong trường thì chỉ được hưởng hỗ trợ một lần. Trường hợp sinh viên bị ngừng học thì thời gian ngừng học không được hưởng hỗ trợ. Trường hợp sinh viên bị buộc thôi học thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ ngay sau khi thôi học.

          - Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thời gian:

* Học kỳ I:   - Từ đầu học kỳ đến hết ngày 30/9/2022 đối với SV (K16, K17, K18).

          - Từ đầu học kỳ đến hết ngày 30/10/2022 đối với sinh viên K19.

* Học kỳ II:   Từ đầu học kỳ đến hết ngày 15/3/2023. 

Địa điểm:            Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ)

Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ đó.

Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên website của Nhà trường và website của phòng Công tác HSSV.

Nơi nhận:

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

(Đã ký)

 

TS Đặng Tất Thắng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN