Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2021-2022

 09/05/2022  530

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD

Số: 409 /QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy

Học kỳ II năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy ngày 07/4/2022.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 cho 377 sinh viên hệ đại học chính quy. Cụ thể như sau:

                        Miễn 100% học phí:            172 sinh viên

                        Giảm 70% học phí:              183 sinh viên

                        Giảm 50% học phí:                22 sinh viên

            Tổng số tiền miễn, giảm học phí là:    1.524.390.000đ

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm hai mươi tư triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

(Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2. Thời gian được hưởng miễn, giảm học phí trong học kỳ II năm học 2021-2022

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

Nơi  nhận:                                                       

- BGH (b/c)

- Như điều 3 (t/h)                                                     

- Lưu VT, CTSV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN