Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy có HCKK Học kỳ II năm học 2021-2022

 09/05/2022  624

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD

Số: 410/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy có HCKK

Học kỳ II năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy ngày 07/4/2022.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Miễn 100% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho 04 sinh viên hệ đại học chính quy có hoàn cảnh khó khăn.

                        Tổng số tiền miễn học phí là:    19.823.000đ

(Bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn)

(Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2. Thời gian được hưởng miễn, giảm học phí trong học kỳ II năm học 2021-2022.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

 

Nơi  nhận:                                                       

- BGH (b/c)

- Như điều 3 (t/h)                                                     

- Lưu VT, CTSV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN