Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Khám sức khoẻ cho sinh viên K14 năm 2021

 27/10/2021  113

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   1044   /TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20  tháng  10  năm 2021

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ sinh viên K14 năm 2021

 

Căn cứ vào Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về việc "Hướng dẫn khám sức khoẻ";

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Hợp đồng số 29/HĐKSK ngày 29/4/2021 giữa Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh với Công ty cổ phần Phòng khám Hà Nội- Thái Nguyên về việc “Khám sức khoẻ sinh viên K14 năm 2021”;

Trong thời gian vừa qua do tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID–19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Kinh tế & QTKD, Nhà trường chưa tổ chức khám sức khỏe sinh viên K14 theo Kế hoach số 391/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 29/4/2021. Để đảm bảo hồ sơ sức khỏe sinh viên K14 trước khi ra trường yêu cầu: 

1. Sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khám sức khỏe tại Công ty cổ phần Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên. Địa chỉ: Nhà CL20-01 Khu đô thị Hồ Xương Rồng - Tổ 16 - P. Phan Đình Phùng  - TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.  ( xem sơ đồ vị trí phòng khám )

Thời gian khám: Từ ngày 22  tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021

2. Sinh viên không đến khám được theo lịch trên và Sinh viên ngoại tỉnh khám tại cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sức khỏe (Từ trung tâm y tế tuyến huyện hoặc tương đương trở lên).

Trước khi nhận bằng tốt nghiệp yêu cầu sinh viên K14 nộp giấy chứng nhận sức khỏe tại Trạm Y tế Nhà trường hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Trạm y tế, trường Đại học Kinh tế & QTKD, tổ 1, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời nhận lại tiền khám sức khỏe đã nộp tại phòng Kế hoạch –Tài chính

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, cố vấn học tập, Ban cán sự và sinh viên các lớp K14 nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN