Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cán bộ, Giảng viên

 17/07/2022  10462

TẬP THỂ KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ

-----------------------------------------------------

I. BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ

- Lịch sử hình thành: Bộ môn thành lập năm 2004; Tổng số CBGV: 11

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 02; Thạc sỹ: 09; Cử nhân: 0

- Giảng dạy: 45 học phần ở trình độ ĐH và 02 học phần trình độ sau ĐH

- Tham gia tập huấn về lĩnh vực pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã,

- Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu: Luật Thương mại; Luật Lao động; Luật Cạnh tranh; Luật Đầu tư; Pháp luật An sinh xã hội; Luật Đất đai, Luật Ngân hàng...

Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ
1 Th.S Trần Thị Bình  An  (0389952385) Giảng viên
2 Th.S Trần Thị Kim Anh (0987030791) Giảng viên
3 Th.S Nguyễn Thị Thùy Dung (0386683686) Giảng viên
4 Th.S Nguyễn Quang Huy (0983995035) Giảng viên
5 Th.S Âu Thị Diệu Linh (0386684456) Giảng viên
6 TS. Trần Thùy Linh (0989761083) Phó Trưởng BM
7 Th.S Hoàng Thị Lệ Mỹ (0976796055) Giảng viên
8 Th.S Hoàng Nghiệp Quỳnh (0912477826) Giảng viên
9 TS. Nguyễn Thị Phương Thúy (0912700339) Trưởng BM/GVC
10 Th.S Đỗ Hoàng Yến (0989252828) Giảng viên

-----------------------------------------------------

II. BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

- Lịch sử hình thành: Bộ môn QL&CSC là sự hợp nhất của Bộ môn KHQL (thành lập 2004) và Bộ môn QLKT (thành lập 2009) ; Tổng số CBGV: 17

- Trình độ chuyên môn: GS/PGS: 01; Tiến sĩ: 12; Thạc sỹ: 04; 

- Giảng dạy: 29 học phần trình độ ĐH, 14 học phần trình độ Thạc sĩ, 06 học phần trình độ Tiến sĩ

- Tham gia tập huấn về lĩnh vực kinh tế, quản lý và các kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ cho Công chức cấp xã/huyện, người lao động tại các tổ chức

- Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu: Kinh tế, kinh doanh và quản lý

 Danh sách bộ môn

STT Họ và tên Chức vụ
  Giảng viên cơ hữu  
1 TS. NguyễnThành Công (0972840888) Giảng viên
2 TS. Bùi Thị Thu Hương (0946800041) Giảng viên
3 TS. Lê  Ngọc Nương (0973282586) Trưởng BM/GVC
4 TS. Cao Thị Thanh Phượng (0984897906) Giảng viên
5 TS. Đàm Thanh Thuỷ (0912988610) Trưởng Khoa/GVC
6 TS. Nguyễn Thị Thu Trang (0975818986) GVC
7 TS. Đặng Phi Trường (0947170685) Phó Trưởng BM/GVC
8 TS. Phạm Thị Ngọc Vân (0913667928) GVC
  Giảng viên kiêm nhiệm  
9 TS. Mai Việt Anh (0988771109) Trưởng phòng KT&ĐBCLGD/GVC
10 TS. Nguyễn Quang Hợp (0913033551) Trưởng phòng Đào tạo/GVC
11 ThS. Nguyễn Hải Khanh (0962505677) CV phòng Đào tạo
12 TS. Bùi Đức Linh (0989851288) Phó Trưởng phòng HC-TC/GVC
13 TS. Đỗ Đình Long (0912547767) Bí thư ĐU/Chủ tịch HĐT/GVC
14 TS. Đặng Tất Thắng (0912125259) Trưởng phòng CT-HSSV
15 ThS. Lưu Thị Phương Thảo (0984800937) CV phòng HC-TC

Trợ lý KT & ĐBCLGD


BÀI VIẾT LIÊN QUAN