Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 04/09/2016  6699

I. Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng khoa:                               TS. Đàm Thanh Thủy

- Phó Trưởng khoa:                        TS. Phạm Thị Ngọc Vân

- Cán bộ văn phòng:                      ThS. Vũ Thị Thùy Linh

II. Các bộ môn

1. Bộ môn Luật Kinh tế

- Trưởng Bộ môn:                   TS. Nguyễn Thị Phương Thúy

- Phó Trưởng Bộ môn:            TS. Trần Thùy Linh

2. Bộ môn Quản lý và Chính sách công

- Trưởng Bộ môn:            TS. Lê Ngọc Nương

III. Các trợ lý chuyên môn

- Trợ lý TT-KT&ĐBCLGD:               TS. Đặng Phi Trường

- Trợ lý Khoa học&ĐT:                     TS. Nguyễn Thị Thu Trang

- Trợ lý CTHSSV:                             ThS. Hoàng Thị Lệ Mỹ

- Giáo vụ khoa:                                ThS. Vũ Thị Thùy Linh

IV. Các tổ chức Đoàn - Hội khoa Quản lý - Luật Kinh tế

1. Chủ tịch Công đoàn Khoa:          TS. Trần Thùy Linh

2. Bí thư Đoàn TN CSHCM:            ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung


BÀI VIẾT LIÊN QUAN