Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Chức năng nhiệm vụ

 04/09/2016  6785

Chức năng

Khoa Quản lý - Luật kinh tế có chức năng trực tiếp quản lý, tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế cho nhóm ngành Quản trị - Quản lý và ngành Luật Kinh tế. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ, hoạt động khác do Hiệu trưởng phân công.

 Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo nhóm ngành Quản trị - Quản lý, ngành Luật kinh tế và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực Quản lý và Luật Kinh tế.

- Tổ chức đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và hướng cập nhật chuẩn quốc tế.

- Hoàn thiện chương trình, tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo.

- Phối hợp với đơn vị chức năng, đào tạo Sau đại học thuộc lĩnh vực được giao.

- Tổ chức các hoạt động khoa học, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp, với các cơ quan, đơn vị ngoài Trường. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, công nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng

- Phối hợp với các đơn vị đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, và ý kiến phản hồi của người học nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy. Xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao.

- Triển khai việc thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa quản lý.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

- Thực hiện các công tác khác phát sinh theo phân công của Hiệu trưởng.

Khoa QL-LKT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN